02.04.2020-Příkaz rektora TUL č. 5/2020: ... (3) Studenti jsou povinni číst a odpovídat na e-maily zaslané na jejich univerzitní e-mailové adresy (jmeno.prijmeni@tul.cz), řídit se pokyny vyučujících a respektovat zvolené prostředky dálkové komunikace. V případě, že komunikace s vyučujícím nebude funkční, nebo v případě, že student neobdrží pokyny od svého vyučujícího, musí bez zbytečného odkladu informovat prostřednictvím e-mailu vedoucího příslušného pracoviště a proděkana pro pedagogickou činnost příslušné fakulty. V krajním případě se může student obrátit na prorektora pro vzdělávání a vnitřní legislativu prostřednictvím e-mailu studium@tul.cz. (4) Výuka v jednotlivých předmětech probíhá v časovém rozmezí stanoveném harmonogramem akademického roku 2019/2020. O případných revizích tohoto harmonogramu budou všichni studenti informováni s dostatečným předstihem. Ing. Magda Vestfálová, Ph.D.
11.03.2020-Opatření rektora Technické univerzity v Liberci
V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, se s účinností od 10.3.2020 od 18.00 hod. do odvolání RUŠÍ veškerá přímá (kontaktní výuka) v prezenční i kombinované formě, taktéž vzdělávání v rámci Celoživotního vzdělávání, Univerzity třetího věku. Pedagogové přímou (kontaktní výuku) v maximální možné míře nahradí distanční formou. Ing. Magda Vestfálová, Ph.D.
09.03.2020-Katedra energetických zařízení pořádá ve středu 11.3.2020 v rámci předmětu Energetické stroje exkurzi do technického zázemí Home Credit Arény v Liberci. Společný odchod od budovy C, TUL je ve 12:30. V případě zájmu kontaktuje prosím Ing. Petra Novotného, CSc Ing. Jan Hujer
historie novinek ...

Kontakt

Adresa: Katedra energetických zařízení
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Studentská 2
461 17 Liberec
Vedoucí katedry: Doc. Ing. Petra Dančová, Ph.D.
E-mail: petra.dancova@tul.cz
Tel: +420 48535 3406
Asistentka: Mackeová Věra
E-mail: vera.mackeova@tul.cz
Tel: +420 48535 3411
Poloha: kampus Technické univerzity v Liberci
Studentská 1402/2
budova C1, přízemí
GPS: 50.7734325N, 15.0737694E

Katedra energetických zařízení

Katedra energetických zařízení zajišťuje výuku:

v bakalářském studijním programu STROJÍRENSTVÍ

v magisterském studijním programu STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

v doktorském studijním programu pro obory

V těchto zaměřeních jsou studenti seznamováni s moderními metodami aplikované mechaniky tekutin, turbulentním transportem hmoty a tepla, které jsou doplněny příslušnými experimenty, zejména vizualizací proudění, anemometrií a počítačovou simulací za využití nejmodernějšího softwarového i hardwarového vybavení. Pozornost je věnována též základům energetiky a provozu energetických strojů a zařízení. Samostatnou skupinu tvoří předměty zaměřené na technickou stránku ochrany životního prostředí včetně energetického využívání odpadů a ekologie energetických procesů. Ve vědeckovýzkumné činnosti je katedra orientována na tepelně energetické problémy, na oblast vnitřní i vnější aerodynamiky, teorii turbulentních pochodů při proudění, žárovou a laserovou anemometrii a na použití metody Monte-Carlo pro modelovaní interakčních procesů nízkoenergetického záření gama s polykomponentním vzorkem. Výrazně se též katedra podílí na řešení problematiky životního prostředí v severních Čechách a Euroregionu Nisa.

Členové katedry jsou spoluřešiteli výzkumného záměru MSM4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem" se zaměřením na numerický a experimentální výzkum tepelně-technických procesů, dále se podílejí též na činnosti Výzkumného centra TEXTI II. č. 1M0553 – sekce C a Výzkumného centra spalovacích motorů J. Božka II. č. 1M0568. Pro výuku a výzkum katedra disponuje laboratořemi tepelně technických měření, termoanemometrie, optických metod, hydrodynaické vizualizace, energetických strojů a zařízení a počítačové dynamiky tekutin.

©2011-2016 Pavel Kryštůfek  Nette Framework powered Dibi powered